Interview med An Abstract Illusion

An Abstract Illusion

For små fire uger siden udgav svenske An Abstract Illusion deres andet fuldlængdealbum, Woe, som jeg ærefrygtigt kastede 10 knusende kranier efter med skudsmålet ”et pionerende prog-mesterværk”. Heavymetal.dk har nu haft mulighed for at sætte de tre gutter fra hinsidan i stævne for at høre lidt nærmere om Woe, hvad bandet egentlig er for en størrelse, og hvad deres planer er for fremtiden.

Woe har været ude i næsten en uge nu, og responsen har været overvældende positiv fra både fans og kritikere. Hvordan har den sidste uge været for jer, og var I nervøse for at komme ud med ny musik efter seks års pause?

Det har været helt fænomenalt. Mange har efterspurgt ny musik fra os gennem de sidste par år, så det føles som en lettelse endelig at udgive Woe efter så lang tid. Vi var lidt nervøse i starten, men da et par venner og folkene på Willowtip (pladeselskabet, red.) havde hørt hele albummet og kunne lide det, følte vi os ret godt tilpas. Singlerne havde også fået en fantastisk modtagelse af vores fans, så vi havde en rigtig god fornemmelse.

Fortæl os lidt om jer selv og An Abstract Illusion. Hvem er I, hvordan mødtes I, og hvorfor besluttede I at danne et band?

Vi er tre fyre fra det nordlige Sverige, som mødtes i gymnasiet. Bandet blev dannet, da vi var omkring 13-15 år. Vi havde alle en fælles interesse for musik og for specifikke genrer, så vi besluttede at danne et band for at have noget at lave i vores fritid.

For dem, der endnu ikke har lyttet til Woe eller jeres musik i øvrigt, hvordan vil I beskrive An Abstract Illusions lyd og musikalske ambitioner for de uindviede?

Progressiv dødsmetal med ikke så subtile strejf af atmosfære og black metal. Vi blander både det tunge og det bløde, det kaotiske med det rolige. Det er en kompakt lyd med mange lag, så det er ikke noget, man kan tage helt ind på én gang. Det er lidt af en kliché, men hvert nummer er en ny og anderledes rejse for lytteren.

Hvem vil I sige er jeres primære musikalske inspirationer?

Vores inspiration kommer fra både metal- og ikke-metalbands. Fra metalverdenen er det hovedsageligt Opeth, Windir, Ghost Brigade, Moon-sorrow, Agalloch, Swallow the Sun, Wiegedood og Kauan. Vores inspiration fra andre genrer er primært Pink Floyd, Brian Eno, Ólafur Arnalds, A Swarm of the Sun, Lin-gua Ignota og Sufjan Stevens. Et stort potpourri af inspirationer, som vi prøver at blande på en god måde, ha-ha.

Jeres første album, Illuminate the Path, udkom i 2016. Er der en særlig grund til, at I har ladet os vente så længe, eller er det bare så lang tid, det tager at skabe prog-death perfektion?

Vi har boet i forskellige dele af landet (og sågar i forskellige lande) i perioden mellem Illuminate the Path og Woe, så processen med at indspille albummet har været meget fragmenteret og tidskrævende. Derudover har vi alle haft travlt med studier og arbejde. Det ændrer dog ikke på, at vi har været meget opmærksomme på alle detaljerne på Woe og sørget for, at albummet er blevet så godt, som det overhovedet kunne blive. Men det korte svar er, at livet kom i vejen.

Lyrikken og hele konceptet på Illuminate the Path virker til at være præget af højtravende emner som det metafysiske eller det spirituelle, mens Woe til sammenligning er mere fokuseret på mennesket som dyr, hvordan vi forholder os til hinanden og vores iboende kapacitet for ondskab. Rammer den analyse nogenlunde inden for skiven, eller hvordan vil I beskrive de konceptuelle forskelle mellem de to albummer?

Illuminate the Path har afgjort mere en spirituel vinkel, men pladen havde også nogle tunge elementer, især ”Drop This Planet of Dust” og ”Skeletons of Light”. Men generelt, ja, Woe er bestemt mere direkte i forhold til de budskaber, vi gerne vil kommunikere. Vi føler, at der er visse emner, som man ikke bør gå på æggeskaller omkring, hvorfor vi på Woe er gået i en mere ”rå” retning.

Der er mange komplekse instrumentelle lag på både Woe og dens forgænger. Kan I kort beskrive den kreative proces bag albummet – hvordan opstår et nummer fra An Abstract Illusion? Er en af jer drivkraften og den, der beslutter, at det ville være en god idé at lægge en Hammond-sektion hér og et klarinetstykke dér, eller pitcher I alle tre ideer til kompositionerne?

Et nummer starter typisk med et ”skelet”, det vil sige en bestemt melodi, akkordprogression, stemning eller beat, og så bruger vi det og bygger på derfra. Når vi har en sektion på plads, lægger vi det foreløbige arbejde fra os i noget tid. Senere genbesøger vi det så og forsøger at implementere de forbedringer eller variationer, som vi er kommet på i mellemtiden. Karl er den primære sangskriver, men alle er med til at sætte deres præg på musikken med ideer og detaljer. Vi trækker hver især på mange forskellige inspirationer i processen, hvilket er med til at give os en meget alsidig lydpalet.

I er et tremandsband, og efter min forståelse spiller nogle af jer mere end et instrument – Karl spiller for eksempel både bas og guitar. I havde også et fjerde, ikke-permanent bandmedlem til at spille trommer på Woe. Gør bandsammensætningen det svært at spille liveshows, og planlægger I at turnere i den nærmeste fremtid?

Vi har allerede spillet et par liveshows med ”eksterne” bandmedlemmer, så det er den måde, vi har tænkt os at gribe det an på. Vi ville elske at turnere og er pt. i gang med at undersøge vores muligheder.

Hvad byder fremtiden på for An Abstract Illusion? I har allerede to meget anmelderroste albummer under bæltet, så hvor går vejen hen herfra?

Vi ville elske, hvis vi som minimum kunne komme til at spille mere live. Men vi er også allerede i gang med at arbejde på det det næste album, hvor vi ønsker at udvide og forfine vores lyd endnu mere.

Mange tak for jeres tid og held og lykke med albumpromoveringen!

Tak, fordi I tog jer tid til at interviewe os og promovere albummet!

Woe has been out for almost  a week now and the response has been overwhelmingly positive from both fans and critics. How has the last week been for you guys and were you nervous to come out with new music after a six year hiatus?

It has been absolutely phenomenal. A lot of people have been asking about new music for the past few years, so to finally release Woe after this long feels like a relief. To release new music after so long was also a bit nervewrecking at first, but after a few friends and the people at Willowtip had heard the whole album and liked it, we felt pretty at ease. It felt really good when the singles got such an amazing response from our fans as well.

Tell us a bit about yourselves and An Abstract Illusion. Who are you, how did the three of you meet and why did you decide to make band together?

We are three guys from the far north of Sweden who met during high school, and the band was formed when the members were around ages 13-15. We all had a shared interest in music and in a similar style of music, so we decided to form a band to have something to do in our free-time.

For those who have yet to listen to Woe or any of your other work, how would you describe An Abstract Illusion’s sound and musical ambitions to a newcomer?

Progressive death metal with not-so-subtle hints of atmosphere and black metal. We mix both heavy and soft, chaotic and calm moments. It’s dense music with many layers, so it’s not something you completely take in at once. However cliche it may sound, but each song is a different journey that the listener takes.

Who would you say are your primary musical inspirations?

Our inspiration come from both the metal side and non-metal side of things. Metal-wise mainly Opeth, Windir, Ghost Brigade, Moonsorrow, Agalloch, Swallow the Sun, Wiegedood and Kauan. Non-metal includes Pink Floyd, Brian Eno, Ólafur Arnalds, A Swarm of the Sun, Lingua Ignota and Sufjan Stevens. A big stew of influences that we’re trying to mix in a nice way haha.

Your first album, Illuminate the Path, came out in 2016. Is there a particular reason you have kept us waiting this long or is that just how long it takes create prog-death perfection?

We’ve all lived in separate parts of the country (and sometimes even different countries) during the period between Illuminate the Path and Woe, so the process for recording has been splintered and drawn out. And we’ve all been busy with studies and work. But we’ve also been very mindful of the details on this album, and made sure each part of the album is as good as it could be. But short answer: life got in the way.

Comparing the two, Illuminate the Path seems to me to have a sort of meta-physical or spiritual angle to it in the songwriting and overarching concept, while Woe appear to be more focused on the human creature, how we relate to each other and our inherent capacity for evil. Does that somewhat hit the mark or what would you say are the conceptual differences between the two?

Illuminate the Path definitely had more of a spiritual angle, but there were also some heavy topics discussed there particularly in “Drop This Planet of Dust” and “Skeletons of Light”. But overall, yeah, Woe is definitely more direct in our messaging. We felt that you can’t really pussyfoot around certain topics, hence the more raw approach to the topics and lyrics.

There are a lot of complex instrumental layers on both Woe and its predecessor. Could you briefly describe the creative process behind the album - how does a track from An Abstract Illusion come into existence? Is one of you the driving force and the one who decides that it would be a good idea to put a Hammond-section here and a clarinet-piece there, or is everyone pitching in with ideas for the compositions? 

Usually a song starts in its most skeletal form. If we like a certain melody, chord progression, mood, beat, then we’ll use it and build from there. When we have a basic section we’ll let it marinate for some time and come up with improvements or variations that we can use. Karl is the main songwriter, but everyone pitches in with their ideas and details. We pull from a lot of different influences, so our sound palette is pretty deep.

You are a three-piece band and to my understanding some of you play more than one instrument - Karl, for instance, plays both bass and guitars. You also had a fourth, non-permanent band member do the drums on Woe. Do you find that your band composition makes it difficult to play live shows and are you planning to tour in the near future?

We have played live already with live members, so that’s the way we see forward at the moment. We’d love to tour and are looking into options at the moment.

What does the future hold for An Abstract Illusion? With two highly acclaimed albums already under your belt, where do you want to go from here?

We’d love to play more live at the very least. But as for more music, we’re currently deep in the process of writing the next album where we want to expand and refine our sound palette.

Thanks a lot for your time and good luck with the album promotion!

Thank you for taking the time to interview us and promoting the album!